Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z jednej strony, a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z drugiej strony, w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z jednej strony, i Rząd Królestwa Belgii oraz Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga, z drugiej strony,

dążąc do pogłębienia współpracy gospodarczej poprzez stworzenie korzystnych warunków do realizacji inwestycji przez inwestorów jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony,

mając na względzie korzystny wpływ, jaki może wywrzeć taka umowa dla poprawy gospodarczej i wzmocnienia zaufania w dziedzinie inwestycji

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1.

Pojęcie „inwestycje” oznacza wszystkie części majątku i wszystkie wkłady bezpośrednie lub pośrednie wniesione do wszystkich spółek lub przedsiębiorstw mieszanych działających w jakiejkolwiek dziedzinie gospodarki, w szczególności, ale nie wyłącznie:

1.
a.

ruchomości i nieruchomości, jak i wszystkie inne prawa rzeczowe,

b.

akcje i inne rodzaje udziałów w przedsiębiorstwach,

c.

należności i prawa do świadczeń mających wartość gospodarczą,

d.

prawa autorskie, znaki fabryczne, patenty, procesy techniczne, nazwy handlowe i wszelkie inne prawa do własności przemysłowej oraz „goodwill”.

Jakakolwiek zmiana formy prawnej, w której majątek i kapitały zostały zainwestowane lub reinwestowane, nie zmienia ich charakteru jako „inwestycji” w rozumieniu niniejszej umowy.

2.

Pojęcie „inwestor” oznacza:

2.
a.

każdą osobę fizyczną, która jest obywatelem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub Królestwa Belgii, lub Wielkiego Księstwa Luksemburga,

b.

każdą osobę prawną utworzoną zgodnie z prawem polskim, belgijskim lub luksemburskim i mającą swoją centralę na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub Królestwa Belgii, lub Wielkiego Księstwa Luksemburga, odpowiednio.

Artykuł 2

1.

Każda Umawiająca się Strona będzie popierać inwestycje drugiej Umawiającej się Strony i dopuści te inwestycje na swoim terytorium zgodnie ze swoim prawem.

2.

Niniejsza umowa ma zastosowanie do inwestycji dokonanych na terytorium każdej z Umawiających się Stron przez inwestorów drugiej Umawiającej się Strony poczynając od 1 lipca 1986 r.

3.

Niniejsza umowa nie dotyczy przywilejów przyznanych przez jedną z Umawiających się Stron jakiemukolwiek państwu trzeciemu w związku z umową o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu lub z innymi umowami w dziedzinie podatków.

Artykuł 3

1.

Każda z Umawiających się Stron zapewni na swoim terytorium, inwestycjom dokonanym przez inwestorów drugiej Umawiającej się Strony, traktowanie sprawiedliwe i równe oraz wykluczy wszelkie środki nieuzasadnione lub dyskryminacyjne, które mogłyby utrudnić zarządzanie, utrzymanie, wykorzystanie, osiąganie korzyści z tych inwestycji lub ich likwidację.

2.

Z wyjątkiem środków niezbędnych dla dobra publicznego, inwestycje te będą korzystały ze stałego bezpieczeństwa i ochrony, które będą nie gorsze niż te, z których korzystają kraje najbardziej uprzywilejowane.

3.

Niemniej jednak traktowanie i ochrona wymienione w ustępach 1 i 2 nie obejmują przywilejów, które jedna z Umawiających się Stron mogła przyznać inwestorom z państwa trzeciego, z tytułu jej udziału lub przynależności do unii gospodarczej, unii celnej, wspólnego rynku, strefy wolnego handlu, regionalnej organizacji gospodarczej o charakterze międzynarodowym lub organizacji wzajemnej pomocy gospodarczej.

Artykuł 4

1.

Inwestycje dokonane przez inwestora jednej z Umawiających się Stron na terytorium drugiej Umawiającej się Strony nie mogą być wywłaszczone lub poddane innym mającym podobny skutek środkom bezpośredniego lub pośredniego pozbawienia własności, jeśli nie zostaną spełnione następujące warunki:

1.
a.

środki zostały podjęte w interesie publicznym i zgodnie z prawem;

b.

nie są one ani dyskryminacyjne, ani sprzeczne z zobowiązaniem szczególnym wymienionym w artykule 7 ustęp 2;

c.

są one zgodne z postanowieniami przewidującymi wypłatę odszkodowania, którego kwota powinna odpowiadać wartości realnej danej inwestycji w przeddzień podjęcia środków lub ich podania do wiadomości publicznej. Odszkodowanie zostanie wypłacone inwestorowi w walutach wymienialnych, przekazane bez zwłoki i swobodnie wytransferowane.

2.

Inwestorzy z każdej z Umawiających się Stron, których inwestycje doznały szkód w wyniku wojny lub innych konfliktów zbrojnych, stanu wyjątkowego, niepokojów lub zamieszek, mających miejsce na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, uzyskają ze strony tej ostatniej traktowanie niedyskryminacyjne i nie gorsze niż przyznane inwestorom z kraju najbardziej uprzywilejowanego odnośnie do odtworzenia, odszkodowania, kompensaty lub innych form naprawy szkód. Odszkodowanie należne w wykonaniu niniejszego ustępu zostanie wypłacone zgodnie z postanowieniami ustępu 1 litera c).

Artykuł 5

1.

Każda Umawiająca się Strony gwarantuje inwestorom drugiej Umawiającej się Strony swobodny transfer ich należności związanych z inwestycją, a w szczególności, ale nie wyłącznie:

1.
a.

kapitału lub kwot uzupełniających niezbędnych dla utrzymania lub zwiększenia inwestycji;

b.

kwot niezbędnych dla zwrotu pożyczek;

c.

należności licencyjnych lub innych opłat;

d.

zysków, dywidend, odsetek lub innych dochodów bieżących;

e.

kwot otrzymanych, włączając w to ewentualny zysk z tytułu całkowitej lub częściowej likwidacji inwestycji;

f.

odszkodowań należnych zgodnie z artykułem 4.

2.

Transfery wymienione w ustępie 1 będą dokonane w walutach obcych wykorzystanych dla zrealizowania inwestycji lub w jakiejkolwiek innej walucie wymienialnej uzgodnionej między inwestorem a Umawiającą się Stroną, na której terytorium została dokonana inwestycja.

3.

Transfery będą dokonane według kursu stosowanego w dniu transferu i zgodnie z przepisami dewizowymi obowiązującymi w państwie, na którego terytorium została dokonana inwestycja.

4.

Gwarancje przewidziane w ustępach 1, 2 i 3 są co najmniej równe gwarancjom przyznanym inwestorom z kraju najbardziej uprzywilejowanego, którzy znajdują się w podobnej sytuacji.

Artykuł 6

1.

Jeśli w wyniku gwarancji prawnej lub kontraktowej z tytułu ryzyk niehandlowych dla inwestycji odszkodowania zostaną wypłacone inwestorowi przez jedną z Umawiających się Stron, druga Umawiająca się Strona uzna wstąpienie w prawa inwestora przez ubezpieczyciela, który wypłacił odszkodowanie do wysokości kwoty ryzyka, faktycznie pokrytej w ramach gwarancji i wypłaconej inwestorowi.

2.

Odpowiednio do gwarancji udzielonej danej inwestycji, ubezpieczyciel może korzystać ze wszystkich praw, które przysługiwałyby inwestorowi, gdyby ubezpieczyciel nie wstąpił w jego prawa. Wstąpienie w prawa jest uzależnione od zapłacenia podatków i opłat należnych, zgodnie z prawem, od inwestora.

3.

Wszelkie pozostałe zobowiązania między Umawiającą się Stroną i ubezpieczycielem inwestora z drugiej Umawiającej się Strony zostaną uregulowane zgodnie z postanowieniami artykułu 9 niniejszej umowy.

Artykuł 7

1.

Jeśli ustawodawstwo jednej z Umawiających się Stron daje prawo inwestorom drugiej Umawiającej się Strony do traktowania korzystniejszego niż przewidziane w niniejszej umowie, inwestorzy ci mogą wybrać traktowanie według swego uznania.

2.

Inwestorzy jednej Umawiającej się Strony mogą zawrzeć z drugą Umawiającą się Stroną porozumienie szczególne, którego postanowienia nie mogą, w żadnym przypadku, być sprzeczne z niniejszą umową. Inwestycje dokonane w wyniku takiego porozumienia będą, w przypadku gdy będzie to korzystniejsze, objęte niniejszą umową.

Artykuł 8

1.

Sprawy dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą przedmiotem notyfikacji pisemnej sporządzonej z inicjatywy zainteresowanej Strony i powinny być uregulowane w miarę możliwości między Umawiającymi się Stronami drogą dyplomatyczną.

2.

W braku uregulowania w drodze dyplomatycznej jedna z Umawiających się Stron może przedłożyć po upływie 6 miesięcy od dnia notyfikacji wymienionej w ustępie 1 spór trybunałowi arbitrażowemu „ad hoc”.

3.

Wyżej wymieniony trybunał będzie tworzony w sposób następujący: każda z Umawiających się Stron wyznaczy jednego arbitra, a obaj arbitrzy wybiorą wspólnie trzeciego arbitra, który będzie posiadał obywatelstwo trzeciego państwa, jako przewodniczącego trybunału. Arbitrzy powinni być wyznaczeni w ciągu trzech miesięcy, a przewodniczący w ciągu 5 miesięcy, licząc od dnia, w którym jedna z Umawiających się Stron poinformuje drugą Umawiającą się Stronę o swoim zamiarze przedłożenia sporu trybunałowi arbitrażowemu.

4.

Jeśli terminy określone w ustępie 3 nie zostaną dotrzymane. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości zostanie poproszony o dokonanie niezbędnych nominacji.

5.

Trybunał arbitrażowy rozstrzyga na podstawie postanowień niniejszej umowy oraz reguł i zasad powszechnie stosowanego prawa międzynarodowego.

6.

Trybunał ustala własne zasady postępowania.

7.

Trybunał orzeka większością głosów; orzeczenia te są ostateczne i wiążące dla Umawiających się Stron.

8.

Każda Umawiająca się Strona ponosi koszty swojego arbitra w postępowaniu arbitrażowym. Koszty przewodniczącego oraz inne koszty są ponoszone przez Umawiające się Strony w równych częściach.

1.

Każdy spór między jedną z Umawiających się Stron a inwestorem z drugiej Umawiającej się Strony dotyczący wywłaszczenia, nacjonalizacji lub wszelkich innych środków o podobnym znaczeniu dotyczących inwestycji, będzie przedmiotem pisemnej notyfikacji dołączonej do szczegółowego aide-memoire, adresowanego przez inwestora jednej z Umawiających się Stron do drugiej Umawiającej się Strony. W stopniu maksymalnie możliwym spór taki będzie rozstrzygany między stronami polubownie.

2.

Jeśli spór nie mógł być uregulowany tą drogą w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia pisemnej notyfikacji, o której mowa w ustępie 1, zostanie on skierowany do arbitrażu przed jednym z niżej wymienionych organów, do wyboru inwestora:

2.
a.

Instytutowi Arbitrażu przy Izbie Handlowej w Sztokholmie;

b.

Centrum Międzynarodowemu dla Rozstrzygania Sporów dotyczących inwestycji (CMRSI), utworzonemu w ramach „Konwencji o rozstrzyganiu sporów dotyczących Inwestycji między Państwami i Obywatelami innych Państw", wyłożonej do podpisu w Waszyngtonie 18 marca 1965 r., jeśli każde państwo, strona niniejszej umowy, będzie jej członkiem;

c.

trybunałowi arbitrażowemu „ad hoc” utworzonemu zgodnie z zasadami Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego lub Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, których osobą kompetentną do wyznaczania arbitra lub arbitrów będzie, według wyboru inwestora, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

3.

Jeśli postępowanie arbitrażowe zostało podjęte z inicjatywy jednej Umawiającej się Strony, Strona ta zwróci się na piśmie do zainteresowanego inwestora z prośbą o dokonanie wyboru organu arbitrażowego, który powinien zająć się sporem.

W przypadku gdy inwestor nie wyrazi swojego życzenia w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania tej prośby, Umawiająca się Strona dokona wyboru organu, któremu przedłoży swoją prośbę o podjęcie postępowania arbitrażowego.

4.

Żadna z Umawiających się Stron, będąca stroną w sporze, nie może zgłaszać zastrzeżeń, ani w jakimkolwiek stadium postępowania arbitrażowego, ani do wykonania postanowienia arbitrażu z powodu, iż inwestor, będący stroną przeciwną w sporze, otrzymał odszkodowanie obejmujące całość lub część swoich strat w wyniku realizacji polisy ubezpieczeniowej lub wykorzystania gwarancji przewidzianych w artykule 6.

5.

Organ arbitrażowy rozstrzyga na podstawie:

5.

– prawa wewnętrznego tej Umawiającej się Strony uczestniczącej w sporze, na której terytorium inwestycja jest zlokalizowana, łącznie z zasadami rozstrzygania sporów prawnych,

– postanowień niniejszej umowy,

– warunków szczególnych porozumień, które dotyczyłyby podmiotu, który dokonał inwestycji,

– reguł i zasad powszechnie stosowanego prawa międzynarodowego.

6.

Postanowienia arbitrażu są ostateczne i wiążące dla stron w sporze. Każda Umawiająca się Strona podejmie działania dla wyegzekwowania tych postanowień zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym.

Artykuł 10

1.

Niniejsza umowa wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca, poczynając od dnia, w którym Umawiające się Strony dokonają wymiany swoich dokumentów ratyfikacyjnych.

Umowa pozostaje w mocy w ciągu 10 lat. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron nie dokona jej wypowiedzenia co najmniej na 6 miesięcy przed upływem okresu jej ważności, zostaje ona każdorazowo milcząco przedłużona na nowy okres 10 lat. Każda Umawiająca się Strona zachowuje prawo do jej wypowiedzenia w drodze notyfikacji dokonanej co najmniej na 12 miesięcy przed dniem upływu bieżącego okresu jej ważności.

2.

Inwestycje dokonane przed upływem ważności niniejszej umowy pozostają objęte jej postanowieniami w ciągu 10 lat od wymienionej daty upływu jej ważności.

Na dowód powyższego, podpisani przedstawiciele, należycie upoważnieni przez ich właściwe Rządy, podpisali niniejszą umowę.

Wykonano w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. w trzech egzemplarzach w językach polskim, francuskim i flamandzkim, przy czym każdy tekst ma jednakową moc.

Citations postérieures de ce document dans sa totalité :
Citations postérieures de cet extrait :
Cliquez sur le texte pour sélectionner un élément Cliquez ailleurs pour désélectionner un élément
Sélectionner un mot clé :
1 /

Accédez instantanément à la jurisprudence, aux traités et à la doctrine les plus pertinents.

Commencez votre période d'essai

Déjà enregistré ?